logoologo

سامانه خسارت مشترکین برق

راهنمای سامانه


راهنمای سامانه

  • بیمه شده محترم بارگزاری مستندات پرونده خسارت موجب تسریع در فرآیند رسیدگی خواهد شد.
  • دریافت نکردن کد رهگیری به منزله عدم ثبت پرونده خسارت می باشد.

مدارک مورد نیاز:

۱) مدارک عمومی
تصویر آخرین قبض پرداختی مشترک (مصرف کننده) یا تصویر صورت حساب پیامکی آخرین قبض، تصویر کپی کارت ملی مشترک (مصرف کننده)، تصویر اجاره‌نامه یا سند مالکیت محل خسارت
۲) خسارت وارده به تجهیزات به استثنای مشترکین تجاری
فاکتور فروشگاه یا تعمیرگاه مجاز(با مهر و امضا)، گزارش معتمد محل یا نیروی انتظامی (در صورت وجود)
۳) خسارت آتش‌سوزی
تصویر محل حادثه (۲عدد)، تصویر گزارش آتش‌نشانی، تصویر گزارش کلانتری، تصویر پرونده کامل دادگاه (در صورت وجود)
۴) خسارت ناشی از انفجار
تصویر گزارش آتش‌نشانی یا مقامات ذیصلاح، تصویر گزارش کارشناس خسارت، تصویر لیست موارد آسیب‌دیده، تصویر فاکتور تعمیرات، تصویر محل حادثه (۲ مورد)
۵) خسارت هزینه پزشکی
تصویر صورت حساب بیمارستان، تصویر مدارک پزشکی و پرونده‌های بیمارستانی، تصویر گزارش مقامات ذیصلاح
۶) خسارت نقص عضو
تصویر گزارش نیروی انتظامی یا بازرسان قانونی و سازمان آتش‌نشانی، تصویر کپی شناسنامه و کارت ملی مصدوم، تصویر گزارش اولین مرجع درمانی و پزشک معالج، تصویر صورت حساب و پرونده کامل پزشکی مصدوم در زمان بستری، تصویر گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام درمان، تصویر عکس رادیولوژی پس از حادثه و پس از اتمام دوره درمان (در صورت شکستگی اعضای بدن)
۷) حادثه منجر به فوت
تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ابطال شده، تصویر کپی برابر اصل معاینه جسد، تصویر کپی برابر اصل گزارش پزشک قانونی، تصویر کپی برابر اصل گواهی فوت، تصویر رای محاکم قضایی، تصویر گواهی انحصار وراثت

info

ثبت خسارت

1/6

شناسه قبض محل خسارت

شناسه قبض برق محلی که خسارت در آنجا روی داده است را در این مرحله وارد کنید.

*شناسه قبض محل حادثه