پیگیری خسارت

* شناسه قبض محل حادثه

* کد پیگیری و یا کد ملی